Zaliczka, zadatek, opóźnienie i zwłoka – podstawowe różnice w terminologii prawnej
Prawo

Zaliczka, zadatek, opóźnienie i zwłoka – podstawowe różnice w terminologii prawnej

Język prawa rządzi się swoimi zasadami. Czasem niuanse decydują o przebiegu spraw lub są powodem sporów. Znajomość i znaczenie elementarnych zwrotów pozwoli na ich świadome użycie w odpowiednim kontekście. Czy zatem różnią się zaliczka od zadatku, a opóźnienie od zwłoki?

Zaliczka i zadatek

Na wstępie warto zaznaczyć, że większość różnic ujawnia się dopiero w momencie, gdy któraś ze stron umowy nie dotrzymuje jej warunków. Wówczas zaczyna się przeglądanie i szczegółowa analiza konstrukcji w treści umowy, by przekonać się, że niektóre słowa są w tekście błędnie użyte.

Zaliczka jest kwotą, którą należy uiścić na początku współpracy, a która zostanie wliczona na poczet wartości przedmiotu. Jest to część ceny umownej, a zatem w przypadku niewywiązania się z warunków umowy, zaliczka podlega zwrotowi w nominalnej wysokości. Zwrotu należy dokonać bez względu na to, z czyjej winy nie doszło do realizacji umowy. Ciekawostką jest, że definicja zaliczki – w przeciwieństwie do zadatku – w ogóle nie występuje w kodeksie cywilnym.

Zadatek również traktowany jest jako część ceny umownej przedmiotu. W przypadku niewywiązania się z umowy zadatek przepada i nie podlega zwrotowi. Jeśli wina leży po stronie kupującego, właściciel przedmiotu może zażądać wpłaty dwukrotności wartości zadatku.

Zaliczka, zadatek, opóźnienie i zwłoka – podstawowe różnice w terminologii prawnej

Opóźnienie a zwłoka

Terminy te często używane są w odniesieniu do kar umownych. Opóźnienie oznacza niewykonanie zobowiązania w określonym terminie z przyczyn niezależnych od osoby, która pozostaje w opóźnieniu. Przykładem mogą być złe warunki atmosferyczne lub brak potrzebnej zgody od jakiegoś organu.

Zwłoka natomiast wynika z przyczyn zależnych od osoby, która się jej dopuszcza. Strona wykazująca zwłokę drugiej osoby powinna wykazać jej winę, ponieważ samo przekroczenie terminu jest niewystarczające. Podpisując umowę z paragrafem o karach umownych, warto sprawdzić, czy w treści występuje słowo zwłoka, a nie opóźnienie. Ta znaczna różnica będzie oznaczać, że w przypadku opóźnień strona będzie zobowiązana do zapłaty kary, nawet gdy będzie ono spowodowane czynnikami niezależnymi od niej.

Zobacz więcej podobnych postów