Jak przebiega egzekucja komornicza?
Prawo

Jak przebiega egzekucja komornicza?

Ogromna ilość rodaków posiada zobowiązania wobec instytucji finansowych w formie kredytów oraz pożyczek. Kłopoty z terminową spłatą należności skutkują wszczęciem postępowania egzekucyjnego, które prowadzi komornik sądowy. Jak wygląda egzekucja komornicza i na czym dokładnie polega?

Kiedy wszczyna się postępowanie komornicze

Narastające zadłużenie może być powodem zmartwień dłużnika, który być może nie wie, jak wybrnąć z trudnej sytuacji finansowej. Postępowanie komornicze to końcowy etap działań, kiedy zawodzą procedury windykacyjne. Windykator wysyła powiadomienia do dłużnika, zazwyczaj w formie listownych ponagleń, powiadomień na e-mail lub za pośrednictwem sms-ów. Na tym etapie istnieje możliwość polubownego załatwienia sprawy i rozłożenia na raty spłaty powstałego zadłużenia.

Jeśli jednak monity okażą się nieskuteczne, wierzyciel kieruje sprawę do sądu, gdzie zyskuje ona miano postępowania komorniczego.

Przebieg egzekucji komorniczej

Całą procedurą zajmuje się zazwyczaj skuteczny komornik, którego zadaniem jest ściągnięcie należności lub zajęcie majątku dłużnika na rzecz wierzyciela. Warto wiedzieć, że komornik może rozpocząć procedurę odzyskania należności jedynie posiadając wyrok sądowy, który orzeka o tytule egzekucyjnym lub wzywa do zapłaty powstałych zaległości. Wszelkie działania komornicze, w tym nawiązanie rozmowy lub wizyta w miejscu zamieszkania dłużnika, nie mogą odbyć się bez wyraźnej zgody wierzyciela. Takie działania traktowane są jako nadużycia komornicze.

Jak przebiega egzekucja komornicza?

Co może zająć skuteczny komornik

Na drodze egzekucji komorniczej zajęciu ulega w pierwszej kolejności wynagrodzenie dłużnika. Komornik nie może zająć więcej, jak 50% pensji, występując do pracodawcy z żądaniem o automatyczny, comiesięczny przelew określonej kwoty bezpośrednio na konto wierzyciela. Takie działania występują, gdy dłużnik jest zatrudniony na umowie o pracę. Jeśli chodzi natomiast o emerytów lub rencistów, komornik ma prawo zająć do 25% ich miesięcznych wpływów z tytułu renty lub emerytury.

Ruchomości lub nieruchomość do zajęcia

W przypadku braku źródła dochodów, komornik ma prawo zająć majątek dłużnika. Po dokładnym ustaleniu majątku będzie on podstawą do przeprowadzenia egzekucji. Procedurze egzekucyjnej podlegać mogą zarówno ruchomości, jak i nieruchomości będące we władaniu dłużnika. Oznacza to, że komornik może zająć także przedmioty, które nie są własnością dłużnika, a znajdują się w miejscu jego zamieszkania. Zalicza się tutaj głównie sprzęt RTV/AGD, pojazdy, urządzenia typu komputer, tablet czy laptop, a także inne wartościowe przedmioty stanowiące wyposażenie mieszkania.

Komornik nie może zająć ubrań codziennych oraz bielizny, żywności, opału, narzędzi służących do pracy zarobkowej, a także zwierząt typu jedna krowa, dwie kozy lub trzy owce. Komornik nie może również zająć produktów leczniczych, jak również przedmiotów do nauki oraz przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych.

Tekst przygotowany we współpracy z Paweł Zając (skuteczny komornik warszawa).

Zobacz więcej podobnych postów